Specialisaties

ESJ vastgoed onderhoud

Specialisaties

Er is veel informatie over strategisch vastgoedonderhoud beschikbaar. De juiste informatie over de conditie van uw vastgoed geven een juist beeld van het vertrekpunt voor het vastgoedonderhoud. In combinatie met uw wensen en behoefte ontstaat er ruimte voor het formuleren van onderhoudsscenario’s. Graag denken we met u mee, wat is voor u de meest effectieve onderhoudsoplossing tegen de laagste kosten? Waar is er in het meerjaren onderhoudsschema voor u winst te halen en welke keuzes zijn er voorhanden? ESJ Vastgoedonderhoud kan u op verschillende manieren faciliteren in de juiste informatie. Geen verplichting, wel een helder objectief beeld van uw vastgoed.

RGD-Boei

Het Rijksvastgoedbedrijf is een onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De gehele taak van de dienst is omschreven in het (Koninklijk) Besluit Rijksgebouwendienst. De missie van de dienst luidt:

Het Rijksvastgoedbedrijf draagt bij aan het succesvol functioneren van zijn klanten door het bieden van efficiënte en effectieve huisvestingsoplossingen. Met het in stand houden van monumenten draagt het Rijksvastgoedbedrijf bij aan het behoud van ons cultureel erfgoed.

Het Rijksvastgoedbedrijf ziet er onder ander op toe dat de gebouwen in een vast te stellen cyclus beoordeeld worden op een aantal vaste aspecten. Deze aspecten zijn:

 • veiligheid;
 • gezondheid;
 • bruikbaarheid;
 • energie en duurzaamheid;
 • maatschappelijk nut;
 • milieu.

De inspecties die tezamen worden gevoegd om tot één geïntegreerde inspectie te komen betreffen:

 • onderhoud aan gebouwen, terreinen en installaties;
 • brandveiligheid en gebruikersvergunning;
 • arbo, gezondheid en veiligheid;
 • energieverbruik, energiezuinigheid, duurzaamheid;
 • specifieke noodzakelijke inspecties in verband met geldende vergunningen.

Omdat met al deze inspecties meerdere partijen (inspecteurs) in één gebouw, meerdere malen naar hetzelfde bouwdeel keken en nog steeds kijken met iedere keer een ander doel is gekozen om deze inspecties te integreren. BOEI is daarvan het resultaat. BOEI staat voor Brand, Onderhoud, Energie en Informatie Wet- en regelgeving.

De RGD heeft na lang ontwikkelen in samenwerking met de marktpartijen (zowel de vastgoedmarkt als de inspectiemarkt) gekozen voor twee invalshoeken:

 • Aandachtsveld (of Aspecten);
 • Disciplines.

De aspecten zijn (hier komt de naam BOEI vandaan):

 • Brand;
 • Onderhoud;
 • Energie en Duurzaamheid;
 • Informatie wet- en regelgeving.

De disciplines zijn:

 • Bouwkunde
 • Elektrotechniek
 • Werktuigbouwkunde
 • Transporttechniek

Ten aanzien van de verschillende aspecten zijn de volgende methodes van inspecteren (nu al) als voorgeschreven vastgesteld door de RGD. Daarmee passen deze inspecties in de BOEI-systemathiek:

De BOEI-systematiek is een vastlegging van een situatie zoals die is / wordt aangetroffen. De systematiek staat niet toe dat de inspecteur zegt wat er moet gebeuren. De analogie met een röntgenfoto wordt vaak gebruikt om de systematiek binnen het werkveld van het onderhoud te plaatsen. De röntgenfoto legt vast dat er wat aan de hand is, de specialist bepaalt in overleg wat er moet gebeuren. De systematiek moet leiden tot een integrale inspectie met één inspectieverslag. Daarop volgt een advies. De BOEI-systematiek kiest ervoor deze petten strak gescheiden te houden.

Omdat voor elk aspect ook elke discipline geldt (en andersom) zijn de geïntegreerde inspecties te verdelen in 16 vakken.

 • Onderhoud: conform de NEN 2767

MJOP – Meer-jaren Onderhouds-Patroon

Onderhouden van vastgoed weggezet in tijd is het samenspel tussen financiën, het prestatievermogen van het vastgoed en de factor tijd. Resultaatgericht samenwerken wordt ingezet om gezamenlijk te zoeken naar het meest optimale onderhoudsscenario’s. ESJ Vastgoedonderhoud stelt samen met u de uitgangspunten vast en rapporteert periodiek de resultaten in heldere conditiescores. Afhankelijk van de prioriteiten, wensen en behoeften kan men kiezen uit voor het economisch meest voordelige scenario, maar bijvoorbeeld ook voor het meest duurzame scenario, of voor het scenario met de hoogste kwaliteit.

Door precies in kaart te brengen welke werkzaamheden nodig zijn en welke kunnen wachten, kunnen wij het onderhoud perfect plannen en uitvoeren. Onze adviseurs Vastgoed en inspecteurs Vastgoed zijn volledig gecertificeerd volgens de NEN 2767 en RgdBOEI®. Om onafhankelijkheid en integriteit permanent te borgen zijn we ingeschreven het RVGME register en het SERTUM register. Zo haalt u met ESJ Vastgoedonderhoud de juiste kennis in huis.

RGS – ResultaatGericht Samenwerken

Een resultaatgerichte samenwerking is wat ESJ Vastgoedonderhoud ambieert voor zowel planmatig onderhoud als grootschalige renovaties. Resultaatgerichte samenwerking leidt tot het reduceren van kosten en doorlooptijden en de realisatie van haalbare planningen en borging van kwaliteit. Deze parameters genereren prestatie en budget garanties en een hoge tevredenheid bij alle betrokkenen.

Het wenkend perspectief naar de perfecte ketensamenwerking heeft ons ertoe gezet om op verschillende niveaus invulling te geven aan de details die onherroepelijk verbonden zijn aan het concept.