Eisen goede samenwerking

ESJ vastgoed onderhoud

Onze ketensamenwerkingen

Een goede ketensamenwerking voldoet aan de volgende criteria.

 • Ketenpartners zijn gekwalificeerd en voldoen aan de daarvoor gestelde kerncompetenties.
 • Samenwerken binnen de keten geschiedt op basis van gelijkwaardigheid.
 • De missie en doelstellingen binnen de keten samenwerken vertegenwoordigen de belangen van de opdrachtgever en daarvan afgeleide doelstellingen voor het gehele team.
 • De ketenpartners spreken elkaar waar nodig aan.
 • In de ketensamenwerking worden risico`s besproken en gezamenlijk beheersbaar gemaakt.

Bedrijfscompetenties zijn door de ketenpartners in tien gedragsregels verwoord.

Kernwaarden

 • Professioneel (leervermogen)
 • Proactief (klantgerichtheid
 • Progressief (initiatief)

Gedragsregels

 • Wij geven elkaar vertrouwen
 • Wij zijn een lerende organisatie met aandacht voor kwaliteit
 • Wij waarborgen onze onafhankelijkheid en integriteit
 • Wij voeren een eenduidig beleid
 • Wij nemen onze regels en procedures serieus
 • Wij nemen de verantwoordelijkheid die past bij onze functie
 • Wij zijn betrokken om een gezamenlijke prestatie te leveren
 • Wij spreken elkaar aan op elkaars gedrag
 • Wij handelen klantgericht
 • Wij gaan zorgvuldig om met onze bedrijfsmiddelen

Definitie ketensamenwerking

Ketensamenwerking is het managen van activiteiten die gericht zijn op de coördinatie van verschillende schakels in de keten, met als doel de gehele keten te optimaliseren als ware het één eenheid (één gezamenlijke organisatie). Dit in tegenstelling tot de situatie waarbij iedere speler in de keten zich richt op het optimaliseren van zijn eigen individuele (schakel-) prestatie.

n deze definitie wordt terecht gesteld dat de keten het doel heeft te optimaliseren, zodanig dat deze als het ware functioneert als een eenheid; een gezamenlijke organisatie dat is onze missie. Het achterliggende gedachtegoed is even simpel als doeltreffend: “Het synchroniseren van het proces bij alle deelnemers in de keten, helder, eenduidig en zonder scrupules of concessies”

Vanuit deze perceptie dient men niet enkel te kijken naar processen afgestemd op het aanbod. Het is van belang om op een hoger niveau de strategie (de output van de keten) te omschrijven. De keten als totaal heeft op basis van prestatiemanagement het doel om structureel te verbeteren en doelstellingen te behalen. Anders gezegd; Richt de besturing van de organisatie op het realiseren van de strategie door een rigoureuze focus op de value drivers die leiden tot de doelstellingen. Een goede strategiekaart “vertelt het verhaal” van de strategie door de onderlinge relaties tussen de value drivers en de strategische doelen van de gehele keten inzichtelijk te maken. De virtuele BV is het wenkend perspectief. Een van de doelen zijn de samenwerking verder te verdiepen en te verbreden met als resultaat beter en meer tegen lagere kosten.

ESJ Vastgoedonderhoud
als ketenpartner

Sterke schakel
in de keten

Modellen &
Kostenverlaging